Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

ĐẦU NỐI RỜI, ỐNG NỐI GIÀN GIÁO

Ống thép nối giàn giáo: ống Ø34 - dài 20cm - dày 2ly
Công dụng: được sử dụng để nối chồng hai khung giàn giáo với nhau, khi khung  giàn giáo ở dưới không có đầu nối.